Membros

Rodrigo Hummel
Jogador | @Hummel
0 Jogos, 1 Ranking, 0 Torneios
Richard Valei Soares
Richard Valei Soares
Jogador | @RichardVS
23 Jogos, 3 Rankings, 0 Torneios
Alexandre Silva Bombonati
Alexandre Silva Bombonati
Jogador | @Bomba
148 Jogos, 9 Rankings, 14 Torneios
Thiago Siqueira Rocha
Thiago Siqueira Rocha
Jogador | @thiagorocha
56 Jogos, 10 Rankings, 10 Torneios
Lucas Mello Luiz
Lucas Mello Luiz
Jogador | @Mello
65 Jogos, 7 Rankings, 1 Torneio
Luciana Lulio
Luciana Lulio
Jogador | @LuAlcaras
117 Jogos, 24 Rankings, 42 Torneios
Douglas Fiori
Jogador | @DouglasFiorhi
2 Jogos, 1 Ranking, 0 Torneios
Mauricio Miranda Catharino
Jogador | @Mcatharino
1 Jogo, 2 Rankings, 0 Torneios
Sergio Arai
Sergio Arai
Jogador | @Arai
30 Jogos, 6 Rankings, 9 Torneios
Evandro Gonçalves Cardoso
Evandro Gonçalves Cardoso
Jogador | @Evcardoso
49 Jogos, 4 Rankings, 2 Torneios
Sérgio Yamada Jr
Sérgio Yamada Jr
Jogador | @sergioyamada
200 Jogos, 12 Rankings, 21 Torneios
Rogerio Fernandes
Rogerio Fernandes
Jogador | @Rogerio_Fernandes
31 Jogos, 6 Rankings, 2 Torneios
Alvaro Carrara
Jogador | @AlvaroCarrara
0 Jogos, 1 Ranking, 0 Torneios
Simone Keiko Yoda Nunes Pereira
Simone Keiko Yoda Nunes Pereira
Jogador | @SiYoda
24 Jogos, 8 Rankings, 3 Torneios
Waldemir Alves de Matos
Waldemir Alves de Matos
Jogador | @waldemiralves
60 Jogos, 5 Rankings, 4 Torneios
Leonardo Scala
Leonardo Scala
Jogador | @Lescala
37 Jogos, 4 Rankings, 4 Torneios
Washington Koide
Washington Koide
Jogador | @KOIDE
160 Jogos, 13 Rankings, 4 Torneios
Paulo Rogerio Hirata
Paulo Rogerio Hirata
Jogador | @paulohirata
215 Jogos, 11 Rankings, 17 Torneios
Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo