14 Rankings

2019 - 3 - ATP 250
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
2019 - 3 - ATP 250
  27       32       0


2019.1sem - 3 - ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.1sem - 3 - ATP 250
  205       42       0


2018.2sem - 3- ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2018.2sem - 3- ATP 250
  110       37       0


2018 - 2º Sem. ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 2º Sem. ATP 250
  176       73       0


2018 - 1º Sem. ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 1º Sem. ATP 250
  423       64       0


2017 - 2º Sem. Master 250
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2017 - 2º Sem. Master 250
  270       60       0


2017 - 1º Sem. Master 250
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2017 - 1º Sem. Master 250
  384       67       0


2016 - 2º Sem. Master 250
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2016 - 2º Sem. Master 250
  297       59       0


Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2016 - 1º Sem. Master 250
  394       73       0


Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Butantã
T04 - Categoria A
  235       42       0


Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Butantã
T03 - Categoria A
  343       39       0


Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Butantã
T03 - Master
  3       31       0


Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Butantã
T02 - Categoria A
  171       33       0


Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Butantã
T01 - Categoria A
  260       37       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo