7 Rankings

Amigos do Tennis - Ranking Torneios
Defesa de pontos
Amigos do Tennis
Amigos do Tennis - Ranking Torneios
  4       174       0


1 - Categoria Especial
Desafio/Pontos
Tennis Open - Limão
1 - Categoria Especial
  283       46       0


2019.1 - Categoria Special
Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Limão
2019.1 - Categoria Special
  539       41       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Limão
2018.2 - Categoria Master
  403       34       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Limão
2017.3 - Categoria A
  401       32       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Limão
2016.4 - Categoria B
  503       43       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Limão
2015.5 - Categoria C
  111       24       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo